Klauzula informacyjna dla klienta 7D Development sp.j.

 Szanowni Państwo,

25 maja 2018r. na terenie całej Unii Europejskiej zaczyna obowiązywać Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), którego celem jest ujednolicenie europejskich standardów ochrony i zasad przetwarzania danych osobowych. Oznacza to, że dane osobowe w każdym kraju Unii Europejskiej będą przetwarzane na takich samych zasadach.

W związku z wejściem w życie RODO poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe.

I. Dane Kontaktowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka 7D Development R. Piętak, K. Wysocka sp.j. z siedzibą w Radwanicach, ul. 1-go Maja 2A, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000356561, NIP 897-176-19-35, REGON: 021252455. Kontakt: tel. 793-600-557, e-mail: biuro@7ddevelopment.pl

Skąd mamy Państwa dane?

Dane które przetwarzamy, zostały nam przez Państwa przekazane podczas procesu rejestracji formularza kontaktowego na naszych stronach internetowych lub bezpośrednio od Państwa w związku z zawarciem i realizacją umowy, a także w trakcie procesu zapoznawania się z ofertą spółki. 

II. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Dobrowolnie podane dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. w celu zawarcia i wykonania umowy lub prowadzonych działań przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO),
 2. w celu wykonania ciążących na spółce obowiązków tj. rozpatrywania ewentualnych zgłoszeń, wystawiania faktur oraz dokumentów księgowych, przekazanie nadzoru na budynkiem profesjonalnemu zarządcy nieruchomościami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c,f RODO),
 3. w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, w tym w postaci informowania o organizowanych wydarzeniach, prezentowaniu ofert, mailingu oraz wysyłki newslettera (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a).

III. Odbiorcy danych osobowych

W związku z realizacją zawartej z Państwem umowy oraz podczas prowadzonych działań przed jej zawarciem przekazujemy Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa następującym kategoriom odbiorców współpracujących: 

 1. podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną, księgową, zarządzanie nieruchomościami, obsługę bankową
 2. podmiotom prowadzącym działalność kurierską lub pocztową,
 3. podmiotom współpracującym przy organizacji akcji marketingowych,

IV. Dostęp oraz uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, może do nas złożyć w każdej chwili wniosek w formie pisemnej bądź na adres mailowy biuro@7ddevelopment.pl o:

 1. uzyskanie dostępu do swoich danych osobowych – obejmujące informację o przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz kopię danych,
 2. sprostowanie danych – w przypadku, kiedy dane zawierają błędy,
 3. usunięcie danych, które są przetwarzane bezpodstawnie,
 4. ograniczenie przetwarzania – obejmujące wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych,
 5. przeniesienia danych do innego administratora lub do Państwa.

V. Jak nie będą przetwarzane dane osobowe

Przekazane przez Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,

w tym w formie profilowania.

Niemniej jednak korzystamy z systemów rejestrujących ruch na naszych stronach

internetowych (profilowanie w celach marketingowych np. Google Analytics czy Facebook Pixel).

V. Zgoda

W przypadku przetwarzania przez nas danych osobowych na podstawie zgody (nie dotyczy to przetwarzania w celu wykonania umowy) mają Państwo prawo do cofnięcia w każdym momencie udzielonej zgody. W tym celu prosimy o kontakt pisemny bądź mailowy na adres:biuro@7ddevelopment.pl

VI. Okres przechowywania danych osobowych

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa ze Spółką 7D Development sp.j., a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić 7D Development sp.j. i jakie mogą być podnoszone wobec Spółki.

 2. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.

 3. Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

 4. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z 7D Development sp.j. na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania.

 5. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

VII. Skarga do organu nadzoru

W przypadku uznania, że w czasie przetwarzania Państwa danych osobowych doszło do naruszenia Państwa praw, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych